Polityka prywatności

(https://owesszczecin.pl)

§1

Informacje ogólne

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie i w granicach prawa, w tym w szczególności na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „Rozporządzenie”.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przetwarzania danych w związku z korzystaniem z grupy stron internetowych o wspólnym adresie domenowym https://owesszczecin.pl/ – dalej: „Strona internetowa”, w tym w szczególności w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego, z możliwości wyrażenia zgód marketingowych lub zapisania się na newsletter.   

§2

Współadministratorzy danych osobowych

Współadministratorami Twoich danych osobowych są:

 1. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Komes z siedzibą w Szczecinie przy ul. Generała Ludomiła Rayskiego 3/19, 70-426 Szczecin, KRS: 0000350657.
 2. Emilia Kowalska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Aktywa Plus Emilia Kowalska z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 39/2, 70-351 Szczecin, REGON: 320301981, NIP: 8511677676.

Ze Współadministratorami możesz kontaktować się za pośrednictwem poczty tradycyjnej, telefonicznie (+48 516 702 312) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (kontakt@aktywneowes.pl).

§3

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Twoje dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 1. W celu udzielenia odpowiedzi na zapytania skierowane do Współadministratorów z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub danych kontaktowych zamieszczonych na Stronie internetowej – podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez wysłanie zapytania do Współadministratorów, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W celu wysyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej ofert współpracy i informacji o możliwości udziału w projektach, szkoleniach i konkursach realizowanych przez Współadministratorów – podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka („checkbox”) pod formularzem kontaktowym, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. W celu przedstawienia telefonicznie ofert współpracy i informacji o możliwości udziału w projektach, szkoleniach i konkursach realizowanych przez Współadministratorów – podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka („checkbox”) pod formularzem kontaktowym, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. W celu wysyłania do Ciebie newslettera i informowania Cię o nowościach na Stronie internetowej – podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka („checkbox”) pod formularzem kontaktowym, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej i w celu badania poziomu zainteresowania użytkowników treściami prezentowanymi na Stronie internetowej (dane statystyczne zbierane przy wykorzystaniu plików cookies) – podstawąprzetwarzania danych osobowychjest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Współadministratorów, polegający na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej i na badaniu poziomu zainteresowania użytkowników treściami prezentowanymi na Stronie internetowej, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.

§4

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom współpracującym ze Współadministratorami na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych zawartych w trybie art. 28 Rozporządzenia.
 2. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez osoby upoważnione przez Współadministratorów do przetwarzania danych w trybie art. 29 Rozporządzenia, w tym w szczególności przez osoby zatrudniane przez Współadministratorów.
 3. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowej.

§5

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe będą przechowywane:
  1. W przypadku danych osobowych zawartych w przesłanych zapytaniach – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie, aż do czasu zakończenia korespondencji w przedmiocie zapytania.
  1. W przypadku wyrażenia zgody na kontakt elektroniczny lub telefoniczny w celu przedstawiania ofert współpracy i informacji o możliwości udziału w projektach, szkoleniach i konkursach realizowanych przez Współadministratorów – do czasu cofnięcia wyrażonej zgody.
  1. W przypadku zapisania się na newsletter – do czasu cofnięcia wyrażonej zgody, w tym także poprzez rezygnację z subskrypcji newslettera.
  1. W zakresie informacji zbieranych przy wykorzystaniu plików cookies – do czasu wygaśnięcia plików cookies lub usunięcia plików cookies przy wykorzystaniu funkcjonalności przeglądarki internetowej.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dane osobowe, o których mowa w ust. 1, mogą być przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia lub dochodzenia roszczeń albo w celu obrony przed roszczeniami. Podstawą przechowywania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.

§6

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Z uprawnień omówionych poniżej możesz skorzystać poprzez skontaktowanie się z dowolnie wybranym Współadministratorem. Ze Współadministratorami możesz skontaktować się według własnego wyboru za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 2. Przysługuje Ci prawo:
 3. dostępu do swoich danych, w tym w szczególności do uzyskania od Współadministratorów potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, posiadasz prawo do uzyskania dostępu do tych danych oraz do informacji wskazanych w art. 15 Rozporządzenia;
 4. żądania od Współadministratorów niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, w tym także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych na zasadach wskazanych w art. 16 Rozporządzenia;
 5. żądania od Współadministratorów niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli zachodzą okoliczności wskazane w art. 17 Rozporządzenia, w tym w szczególności, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 6. żądania od Współadministratorów ograniczenia przetwarzania w przypadkach wskazanych w art. 18 Rozporządzenia, w tym w szczególności, jeżeli kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych;
 7. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 Rozporządzenia, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
 8. przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 Rozporządzenia, w przypadkach, gdy przetwarzanie ma miejsce w sposób zautomatyzowany, a podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
 9. Współadministratorzy informują, że nie podejmują decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

§7

Prawo złożenia skargi do organu nadzorczego

 1. Przysługuje Ci prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, jeżeli w Twojej ocenie przetwarzanie Twoich danych następuje z naruszeniem przepisów prawa.
 2. Organem właściwym do zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§8

Dobrowolność podania danych osobowych

 1. W przypadku wysyłania zapytania do Współadministratorów, podanie danych osobowych w postaci imienia oraz adresu email jest niezbędne do uzyskania odpowiedzi na zapytanie. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uzyskania odpowiedzi na zapytanie.
 2. W przypadku wyrażenia zgody na kontakt elektroniczny lub telefoniczny w celu przedstawiania ofert współpracy i informacji o możliwości udziału w projektach, szkoleniach i konkursach realizowanych przez Współadministratorów, podaniedanych w postaci imienia, adresu email i/lub numeru telefonu jestniezbędne do otrzymywania powyższych informacji. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości otrzymania informacji. Niewyrażenie zgody na kontakt elektroniczny lub telefoniczny nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi innymi negatywnymi konsekwencjami.
 3. W przypadku zapisania się na newsletter, podanie danych osobowych w postaci adresu email jest niezbędne do zapisania się na newsletter. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zapisania się na newsletter. Niewyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera nie wiąże się z żadnymi innymi negatywnymi konsekwencjami.
 4. W przypadku danych zbieranych przez pliki cookies, dane te zbierane są automatycznie. W Polityce cookies znajdziesz informacje o tym, w jaki sposób możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej w celu ograniczenia zbierania danych przez pliki cookies.

§9

Kontakt ze Współadministratorami

Współadministratorzy udzielają odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, a także przyjmują wszelkie uwagi i zastrzeżenia w tym zakresie. Ze Współadministratorami można się skontaktować telefonicznie (+48 516 702 312), za pośrednictwem poczty elektronicznej (kontakt@aktywneowes.pl) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Przeskocz do treści