Wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PS

Dnia 09.02.2024 r. rozpoczęliśmy nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie szczecińskim PLUS” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Nr umowy: FEPZ.06.15-IP.01-0004/23

Nabór ma charakter ciągły tzn., że prowadzony jest w sposób ciągły od daty wskazanej w ogłoszeniu naboru (9.02.2024 r.) do momentu zawieszenia lub zamknięcia naboru z powodu wyczerpania środków na wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS.

Wniosek o dofinansowanie na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS (ZAŁĄCZNIK NR 1) może zostać złożony tylko przez podmioty/instytucje i osoby, które przystąpiły do projektu „SZOWES – OWES w regionie szczecińskim PLUS” zgodnie z wymogami Regulaminu uczestnictwa.

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy  w PS (ZAŁĄCZNIK NR 1) może zostać złożony w wersji:

a. papierowej złożonej w Inkubatorze SZOWES- OWES w regionie szczecińskim, ul. Cukrowa 8 (pokój 918, 921), 71-004 Szczecin, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, podpisanej we wskazanych miejscach przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu/podmiotów/instytucji lub w przypadku grupy nieformalnej osób fizycznych przez wszystkie osoby wchodzące w skład tej grupy. Komplet dokumentacji prosimy złożyć w 2 egzemplarzach,

lub

b. elektronicznej – za pośrednictwem wskazanego w ogłoszeniu o naborze dedykowanego dla regionu szczecińskiego adresu dotacje@aktywneowes.pl, podpisanej we wskazanych miejscach w szczególności podpisem kwalifikowalnym przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu/podmiotów/instytucji lub w przypadku grupy nieformalnej osób fizycznych podpisem elektronicznym przez wszystkie osoby wchodzące w skład tej grupy.

Aktualne informacje, dokumentację projektową oraz opcjonalnie narzędzia pomocnicze (np. arkusze kalkulacyjne ułatwiające wykonanie analizy finansowej ujętej w biznesplanie) są do pobrania poniżej:

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie SZOWES-OWES w regionie szczecińskim PLUS 2023-2027 z załącznikami (VER. 1.1 aktualna od 15.04.2024)

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie SZOWES-OWES w regionie szczecińskim PLUS 2023-2027 (VER. 1.2 aktualna od 15.04.2024)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RWF Wniosek o udzielenie wsparcia na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS wraz z biznesplanem (VER. 1.2 aktualna od 15.04.2024)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO RWF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (VER. 1.2 aktualna od 15.04.2024)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO RWF Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis (VER. 1.2 aktualna od 15.04.2024)

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO RWF Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis (VER. 1.2 aktualna od 15.04.2024)

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO RWF Karta oceny formalnej i merytorycznej wniosku wraz z biznesplanem (VER. 1.2 aktualna od 15.04.2024)

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO RWF Umowa wsparcia na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS (VER. 1.2 aktualna od 15.04.2024)

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO RWF Wniosek o udzielenie finansowego wsparcia reintegracyjnego (VER. 1.2 aktualna od 15.04.2024)

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO RWF Umowa o udzielenie finansowego wsparcia reintegracyjnego (VER. 1.2 aktualna od 15.04.2024)

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO RWF Informacja o numerze rachunku płatniczego do przekazania wsparcia finansowego (VER. 1.2 aktualna od 15.04.2024)

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO RWF Oświadczenie o zachowaniu trwałości miejsca pracy (VER. 1.2 aktualna od 15.04.2024)

ZAŁĄCZNIK NR 11 DO RWF Oświadczenie o spełnieniu definicji PES (VER. 1.2 aktualna od 15.04.2024)

Analiza finansowa biznesplan – narzędzie wspierające

WYKAZ ZMIAN W REGULAMINIE UCZESTNICTWA w projekcie SZOWES-OWES w regionie szczecińskim PLUS 2023-2027 z dnia 15.04.2024 r.

WYKAZ ZMIAN W REGULAMINIE UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 15.04.2024 r.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00 – 14:00 z:

Kierowniczką merytoryczną OWES: Anną Łukomską-Dziedzic, tel: 517 357 677, szczecin@aktywneowes.pl

i/lub z Doradczyniami biznesowymi OWES:

Anna Zimnicka  tel: 575 730 889, anna.zimnicka@aktywneowes.pl

Joanna Moroń tel: 780 126 808, joanna.moron@aktywneowes.pl

—————————————————————————–

REGULAMINY i ZAŁĄCZNIKI AKTUALNE DO 14.04.2024 r. (wersja 1.0)

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie SZOWES-OWES w regionie szczecińskim PLUS 2023-2027 z załącznikami

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO w projekcie SZOWES-OWES w regionie szczecińskim PLUS 2023-2027

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO RWF Wniosek o udzielenie wsparcia na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS wraz z biznesplanem

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO RWF Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO RWF Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO RWF Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO RWF Karta oceny formalnej i merytorycznej wniosku wraz z biznesplanem

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO RWF Umowa wsparcia na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO RWF Wniosek o udzielenie finansowego wsparcia reintegracyjnego

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO RWF Umowa o udzielenie finansowego wsparcia reintegracyjnego

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO RWF Informacja o numerze rachunku płatniczego do przekazania wsparcia finansowego

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO RWF Oświadczenie o zachowaniu trwałości miejsca pracy

ZAŁĄCZNIK NR 11 DO RWF Oświadczenie o spełnieniu definicji PES

Analiza finansowa biznesplan – narzędzie wspierające

Przeskocz do treści