Patronat OWES nad projektem Fundacji Ad Rem

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecińskim PLUS objął patronat nad projektem sfinansowanym ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023 realizowanymi przez Fundację Ad Rem „STANDARDY ZARZĄDZANIA ZMIANAMI – systemowe rozwiązania dla organizacji pozarządowych”.

Celem głównym projektu jest wzmacnianie kompetencji 200 przedstawicieli/ek kadry organizacji pozarządowych z województwa zachodniopomorskiego z zakresu zarządzania zmianą oraz wypracowywanie i wdrażanie standardów zarządzania zmianami w 20 organizacjach pozarządowych oraz upowszechnianie wypracowanych standardów do 30.06.2026 r.

W projekcie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe posiadające siedziby na terenie woj. zachodniopomorskiego, które wytypują kadry zaangażowane w procesy decyzyjne chcące rozwijać swoje kompetencje oraz brać udział w procesie opracowania, wdrażania i upowszechniania standardów związanych z zarządzaniem zmianami (grupa bezpośrednia). W projekt zostaną również zaangażowani interesariusze organizacji mający istotny wpływ na wprowadzane zmiany (grupa pośrednia).

Łącznie projekt obejmie 60 organizacji, 200 osób z grupy bezpośredniej oraz około 80 osób z grupy pośredniej.

Projekt przyniesie efekty m.in: 20 organizacji opracuje i wdroży standardy zarządzania zmianami, 170 osób zwiększy poziom wiedzy z zakresu teorii zarządzania zmianą.

Więcej o projekcie: https://adremfundacja.pl/o-projekcie/

Nabór formularzy zgłoszeniowych będzie prowadzony cyklicznie (łącznie 10 naborów):

  • 2024 – 5 naborów po 6 organizacji i 20 osób
  • 2025 – 3 nabory po 6 organizacji i 20 osób
  • 2026 – 2 nabory po 6 organizacji i 20 osób

HARMONOGRAM NABORÓW

Aby zgłosić się do projektu należy:

  1. Pobrać i wypełnić Załącznik nr 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA ORGANIZACJI / PODMIOTU wraz ze wskazaniem osób zgłaszanych przez podmiot.
  2. Każda ze wskazanych osób będzie musiała pobrać i wypełnić Załącznik nr 2 – FORMULARZ OSOBY ZGŁASZANEJ Z RAMIENIA ORGANIZACJI / PODMIOTU.
  3. Złożyć komplet formularzy (podmiotu i wskazanych osób) w terminie naboru w sposób tradycyjny w Biurze projektu przy ul. Cukrowej 8/921, 71-004 Szczecin lub w sposób elektroniczny skanem na adres: standardy@adremfundacja.pl.

Do pobrania:

Załącznik nr 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA ORGANIZACJI / PODMIOTU

Załącznik nr 2 – FORMULARZ OSOBY ZGŁASZANEJ Z RAMIENIA ORGANIZACJI / PODMIOTU

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU „STANDARDY ZARZĄDZANIA ZMIANAMI – systemowe rozwiązania dla organizacji pozarządowych”

Przeskocz do treści