Nabór wniosków na udzielenie finansowego wsparcia reintegracyjnego w PS

Informujemy, iż z dniem 1 lipca 2024 r. uruchamiamy nabór wniosków na udzielenie finansowego wsparcia reintegracyjnego.
Finansowe wsparcie reintegracyjne możliwe jest do uzyskania na zatrudnioną osobę zagrożoną wykluczeniem społecznym, o której mowa w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2022r. o ekonomii społecznej z art. 2 ust. 6 lit. b, d, e, g, h, i oraz l, tj.:

  • [b] bezrobotna długotrwale (art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),
  • [d] niepełnosprawna (art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
  • [e] absolwent centrum integracji społecznej (CIS)/ klubu integracji społecznej (KIS) (art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym),
  • [g] uprawniona do specjalnego zasiłku opiekuńczego (art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych),
  • [h] usamodzielniana (art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej),
  • [i] z zaburzeniami psychicznymi (art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego),
  • [l] która uzyskała w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Finansowe wsparcie reintegracyjne udzielane jest na wsparcie wynikające z indywidualnego planu reintegracyjnego (IPR). Wynosi do 300% minimalnego wynagrodzenia za pracę (zgodnie z wartością na dzień złożenia Wniosku o udzielenie finansowego wsparcia reintegracyjnego w oparciu o wartość wynagrodzenia minimalnego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów) na jednego pracownika. Dotyczy wyłącznie nowych pracowników i może być świadczone również bez przyznawania wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PES/PS.

Procedura udzielania wsparcia została opisana w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego w projektach realizowanych przez Sieć Zachodniopomorską Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej zapewniających realizację kompleksowego wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych dofinansowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, w pkt. 10-12.

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO RWF Wniosek o udzielenie finansowego wsparcia reintegracyjnego (VER. 1.3 aktualna od 01.07.2024)

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO RWF Umowa o udzielenie finansowego wsparcia reintegracyjnego (VER. 1.3 aktualna od 01.07.2024)

Przeskocz do treści