Seminarium „O PRZYSZŁOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINACH” [6-7.12.2023]

W imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecińskim serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium pn. „O PRZYSZŁOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINACH” organizowanym w Dźwirzynie w dniach 6-7.12.2023 r.

Deinstytucjonalizacja to proces zmiany, nowe podejście w myśleniu o dostarczaniu usług społecznych oparte na międzysektorowej współpracy. Jest to związane z takimi procesami jak zmiany demograficzne i starzenie się społeczeństwa, przeobrażenia rynku pracy, wzrost liczby osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób z niepełnosprawnościami, nowe zapotrzebowanie na kompetencje i kwalifikacje, przeobrażenia w obrębie rodziny, nowe formy wykluczenia społecznego, nowe ryzyka socjalne, w tym po pandemii, itd.

Również w województwie zachodniopomorskim zauważalne są te procesy, a w szczególności postępujący proces starzenia się społeczeństwa, wzrost liczby zachorowań na choroby przewlekłe oraz zróżnicowane i pogłębiające się niepełnosprawności. Powodują one m.in. wzrost popytu na usługi w zakresie opieki długoterminowej, a co za tym idzie zwiększa się zapotrzebowanie na kadry świadczące m.in. usługi opiekuńcze oraz podmioty świadczące usługi społeczne na rzecz osób starszych i chorych.

Należy podkreślić, że usługi społeczne są kierowane do wszystkich, ale w sposób szczególny do osób, które z racji swoich indywidualnych cech i szeroko rozumianych uwarunkowań mogą być narażone na jakikolwiek przejaw wykluczenia społecznego czy dyskryminacji.

W odpowiedzi na płynące zapotrzebowanie planowane są działania z zakresu rozwoju usług społecznych poprawiających stan psychofizyczny osób, sprzyjających pozostaniu osobom starszym i niesamodzielnym w swoim środowisku, m.in. wspomaganie idei wolontariatu, samopomocy sąsiedzkiej oraz opieki środowiskowej w świadczeniu usług; działania na rzecz wzmacniania komfortu i jakości ich życia oraz rodzin, wspieranie inicjatyw służących zapewnieniu opieki wytchnieniowej ich opiekunom, objęcie usługami osób starszych i niesamodzielnych.

W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności ośrodków pomocy społecznej, centów usług społecznych, powiatowych centrów pomocy rodzinie, poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (w tym przedsiębiorstw społecznych) świadczących usługi społeczne bądź planujących rozwój swojej oferty o usługi społeczne – zlokalizowanych w regionie szczecińskim (powiaty: M.Szczecin, M.Świnoujście, goleniowski, gryficki, kamieński, policki).

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

Do udziału w seminarium można się zgłosić za pomocą:

formularza dostępnego pod linkiem: https://tiny.pl/cnhvw    

lub mailowo: marta.przeczewska@aktywneowes.pl

w terminie do 27.11.2023 r.

Organizatorzy: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecińskim, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Termin wydarzenia: 6-7.12.2023 r.

Miejsce wydarzenia: Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji GEOVITA, ul. Wyzwolenia 27, 78-131 Dźwirzyno

Zapewniamy:

  • warsztatową formę prowadzenia spotkania
  • profesjonalną kadrę trenerską
  • noclegi w pokojach 2-osobowych
  • wyżywienie
  • materiały merytoryczne

Liczba miejsc ograniczona. W przypadku wyczerpania miejsc organizatorzy mogą ograniczyć liczbę reprezentantów z jednej instytucji/organizacji do 2 osób.

Osoba do kontaktu: Marta Przeczewska, kom: 789 358 759, marta.przeczewska@aktywneowes.pl

Udział w seminarium jest bezpłatny – wydarzenie realizowane w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie szczecińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Przeskocz do treści