Warsztaty Lokalnego Ożywienia Społeczno-Gospodarczego Powiatu Polickiego [16-17.05.2023]

Starosta Policki Pan Andrzej Bednarek,
Wicestarosta Policki Pani Joanna Napiwodzka
oraz
Zespół Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecińskim
mają zaszczyt zaprosić Państwa na „Warsztaty Lokalnego Ożywienia Społeczno-Gospodarczego na rzecz aktywizacji mieszkańców i rozwoju Powiatu Polickiego”

z udziałem przedstawicieli samorządu i instytucji lokalnych, organizacji pozarządowych, sołectw, wolontariuszy oraz innych aktywnych mieszkańców Powiatu Polickiego.

Warsztaty odbędą się w dniach 16-17.05.2023 r.w godzinach 14.30-20.30 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (ul. Szkolna 2).

Ramowe tematy warsztatów:
– Metodologia Warsztatów Lokalnego Ożywienia Społeczno-Gospodarczego
– Diagnoza lokalna – Analiza 5 składników środowiska społeczno- gospodarczego Powiatu Polickiego
– Opracowywanie projektów wynikających z potrzeb lokalnego środowiska i mieszkańców i wykorzystujących lokalne zasoby w celu rozwoju Powiatu Polickiego
– Ocena realności realizacji projektów społeczno-gospodarczych i przygotowywanie projektów do wdrażania w Powiecie Polickim.

PROGRAM

Warsztaty prowadzone są metodą warsztatową, zakładany jest aktywny udział uczestników. Szczegółowy program warsztatów jest załącznikiem do niniejszego zaproszenia.

Celem warsztatów jest: integracja międzysektorowa, wspólne wypracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej Powiatu Polickiego przy udziale przedsiębiorców, samorządu, III sektora, kadry edukacyjnej, młodzieży i aktywnych mieszkańców, a także wypracowanie partnerskich projektów służących lokalnemu ożywieniu społeczno- gospodarczemu, wybór najlepszych projektów i rozwiązań oraz wdrożenie ich przy pomocy środków własnych i pozyskanych dostępnych środkach pozabudżetowych: środki z UE, Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, PROW i innych – przez firmy, sołectwa, gminy, powiat, instytucje i organizacje pozarządowe w partnerstwie.

W warsztatach udział wezmą liderzy lokalnych władz, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji infrastruktury komunalnej, kultury i sportu, turystyki, przedstawiciele biblioteki i szkoły, szkolne kluby wolontariusza oraz inne podmioty i mieszkańcy z terenu Powiatu Polickiego zainteresowani rozwojem lokalnym.

Największe korzyści warsztatów:
– bezpośrednie spotkania liderów lokalnych środowisk: przedsiębiorców, samorządu i III sektora z powiatu i wspólna praca nad projektami lokalnego pobudzenia gospodarczego dla rozwoju powiatu i wszystkich mieszkańców,
– integracja i budowa relacji oraz lepsza komunikacja pomiędzy sektorami,
– pozyskanie informacji na temat możliwości i metod finansowania działań lokalnych,
– opracowanie pomysłów na inicjatywy oddolne i wybór jednej z nich, która zostanie zrealizowana ze środków projektu „SZOWES-OWES w regionie szczecińskim”
– lepszy przepływ informacji o potrzebach i możliwościach do wykorzystania przez poszczególne grupy, nowe miejsca pracy,
– wdrożenie kierunków kształcenia zgodnych z potrzebami rynku pracy w powiecie,
– poznanie potencjału kapitału ludzkiego,
– budowanie poczucia wspólnoty,
– promocja lokalnych zasobów i produktów,
– rozwój usług wielobranżowych pod potrzeby biznesu, samorządu, III sektora i klientów indywidualnych,
– budowa społeczeństwa obywatelskiego wykorzystującego wszystkie możliwości do rozwoju osób i „małych ojczyzn” poprzez tworzenie wspólnych koncepcji rozwiązań powiatowych problemów gospodarczych
– zbudowanie więzi lokalnego partnerstwa między różnymi sektorami w powiecie.

Prosimy Państwa o udział w obu dniach warsztatów (16-17.05.2023 r.). To ważne dla jak najlepszego zrealizowania celów.
Udział jest bezpłatny.

Prosimy potwierdzenie udziału do dnia 12.05.2023 r. do godziny 13.00 drogą mailową bądź telefoniczną.

Osoby do kontaktu:
– z ramienia Powiatu Polickiego:
Edyta Rudecka – Naczelnik Wydział Spraw Obywatelskich
91 432 81 16, e-mail: rudecka@policki.pl
– z ramienia OWES Szczecin:
Marta Przeczewska – Koordynatorka merytoryczna ds. animacji
789 358 759, e-mail: marta.przeczewska@aktywneowes.pl

Serdecznie zapraszamy.

Organizatorzy:
Starostwo Powiatowe w Policach
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecińskim

Przeskocz do treści