Ważna informacja w zakresie statusu przedsiębiorstwa społecznego

Wszystkie organizacje, które uzyskały status Przedsiębiorstwa Społecznego nadany przez OWES posiadają status zgodny z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Tak nadany status przedsiębiorstwa społecznego jest aktualny przez 18 miesięcy od chwili jego nadania (lub aktualizacji).

Z dniem 30.10.2022 r. weszła jednak w życie Ustawa z dnia 5.08.2022 r. o Ekonomii Społecznej, która jest aktem wyższego rzędu niż Wytyczne.
Kwestie dotyczące  statusu Przedsiębiorstwa społecznego reguluje dział II ww Ustawy.

JAK WYGLĄDA PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O STATUS PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO (Dział II rozdz. 2. Art. 12 Ustawy o Ekonomii Społecznej)

  1. Pozytywna weryfikacja czy organizacja spełnia wszystkie wymogi Ustawy o Ekonomii Społecznej (Dział II rozdz. 1. Art. 3-9 Ustawy o Ekonomii Społecznej) i w razie potrzeby spełnienie brakujących wymogów *
  2. Wypełnienie WNIOSKU  wraz oświadczeniem i załącznikami Dział II rozdz. 2. Art. 12 Ustawy o Ekonomii Społecznej
  3. Złożenie Wniosku do ZUW  – dokument w formie elektronicznej, wraz ze wskazanymi w pkt. III załącznikami należy przesłać do pracownika odpowiedzialnego z ramienia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Pani Klaudii Szałach, kszalach@szczecin.uw.gov.pl  w formie elektronicznej lub papierowej – na adres ZACHODNIOPOMORSKI Urząd Wojewódzki w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
  4. Decyzja jest nadawana w trybie administracyjnym – do 30 dni od daty złożenia kompletnego i prawidłowego wniosku i z datą decyzji podmiot zostaje wpisany na listę przedsiębiorstw społecznych. 

* Doradcy OWES służą pomocą w weryfikacji wymogów i prawidłowym wypełnieniu Wniosku i skompletowaniu niezbędnych załączników oraz w spełnieniu innych, niezbędnych warunków. 

Ubieganie się o status przedsiębiorstwa szczególnie rekomendujemy organizacjom, które chcą skorzystać z instrumentów wsparcia dedykowanych organizacjom z takim statusem (Dział II rozdz. 3. Art. 21-26 Ustawy o Ekonomii Społecznej)

Przydatne linki:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001812

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Jak,uzyskac,status,PS,4312.html

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/files/Produkty%20w%20Koordynacyjnym/Najwa%C5%BCniejsze%20za%C5%82o%C5%BCenia%20ustawy.pdfhttps://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/files/Produkty%20w%20Koordynacyjnym/Instrumenty%20wsparcia%20PS.pdf

Przeskocz do treści