Tańszy prąd dla NGO, KGW, spółdzielni socjalnych i innych instytucji społecznych

27 października 2022 r. Sejm przyjął ostatecznie ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Ustawa weszła w życie 4 listopada br.  i została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 3 listopada 2022 r. poz. 2243. 

Ustawa zwiększa ochronę gospodarstw domowych, wprowadzi ochrony dla podmiotów użyteczności publicznej oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przed drastycznym wzrostem rachunków za energię elektryczną.

Służyć temu będzie wprowadzenie mechanizmu „maksymalnej” ceny energii elektrycznej do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii nie wyższej niż:

785 zł/MWh dla odbiorców uprawnionych do których należą m.in.:

  • organizacje pozarządowe
  • koła gospodyń wiejskich
  • spółdzielnie socjalne
  • ochotnicze straże pożarne
  • placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym
  • rodzinne domy pomocy
  • centra integracji społecznej
  • kluby integracji społecznej
  • schroniska i azyle dla zwierząt

Cena maksymalna będzie stosowana przez sprzedawców w rozliczeniach z podmiotami użyteczności publicznej i samorządami – od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.;

Podmioty uprawnione muszą sprzedawcy energii złożyć oświadczenia, w których będą informacje m.in, o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie składającego oświadczenie za odbiorcę uprawnionego;  wskazanie danych służących określeniu szacunkowej części energii elektrycznej.

Oświadczenie składa się na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie do dnia 30 listopada 2022 r
. , nie przygotowano jeszcze rozporządzenia określającego wzór oświadczenia.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy nie złożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia w terminie, uprawnia podmiot uprawniony do nie stosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej.

Przeskocz do treści