Konsultacje „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego skierował do konsultacji projektu „Program współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi wyznacza politykę Województwa wobec tzw. trzeciego sektora, który traktowany jest jako ważne ogniwo regionalnej wspólnoty samorządowej. Obowiązek uchwalenia rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022, poz. 547 z późn.zm.).

Konsultacje będą trwały w okresie od dnia 7 września 2022 roku do dnia 7 października 2022 roku. Zachęcamy do

Formularz z propozycjami zmian można dostarczyć:

  • osobiście – wrzucając do urny podawczej – w godzinach 7.30-15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje programu współpracy z ngo na 2023 rok”;
  • drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje programu współpracy z ngo na 2023 rok”;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio na adres: araczka@wzp.pl;
  • za pośrednictwem platformy ePUAP z podpisem kwalifikowanym osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu.

Możliwa jest również prezentacja Programu osobiście lub on-line podczas otwartych spotkań z organizacjami pozarządowymi oraz Zachodniopomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego, na których omówione zostaną główne założenia Programu.

Przeskocz do treści