URUCHAMIAMY ścieżkę dotacyjną na utworzenie miejsc pracy i udzielenie wsparcia pomostowego. Rusza rekrutacja do projektu wspierającego tworzenie miejsc pracy w PS

Ogłaszamy rekrutację do udziału w ścieżce dotacyjnej w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie szczecińskim” w zakresie tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (PS), która skierowana jest do PES*, PS*, osób fizycznych i podmiotów uprawnionych/ ukierunkowanych na do założenia założenie PS.

Projekt kierowany jest w szczególności do:

– osób w wieku aktywności zawodowej, posiadających pełną zdolności do czynności prawnych, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – miejsce, w którym osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu) obszar województwa zachodniopomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem regionu, na którym dany OWES funkcjonuje;

 – osób zagrożonych ubóstwem lub/i wykluczeniem społecznym, w tym osób zamieszkujących obszar objęty rewitalizacją zgodnie z zatwierdzonym dla danej gminy Programem Rewitalizacji (ze szczególnym uwzględnieniem regionu, na którym dany OWES funkcjonuje), ukierunkowanych na założenie PS;

 – podmiotów/ instytucji posiadających siedzibę i/lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem regionu, na którym dany OWES funkcjonuje (decydującym kryterium jest region, w którym zostanie utworzone miejsce pracy);

 – członków, pracowników i współpracowników PES/PS mających swoją siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego lub/i osób i instytucji zainteresowanych utworzeniem PES/PS na terenie województwa zachodniopomorskiego (ze szczególnym uwzględnieniem regionu, na którym dany OWES funkcjonuje).

Do projektu mogą być rekrutowane następujące grupy docelowe:

 • osoby fizyczne ukierunkowane na założenie przedsiębiorstwa społecznego,
 • podmioty ukierunkowane na założenie przedsiębiorstwa społecznego,
 •  podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne

Dotacje udzielane są na tworzenie nowych miejsc pracy wyłącznie dla:

 • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich;
 • osób długotrwale bezrobotnych;
 • osób ubogich pracujących;
 • osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii;
 •  osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

VIII nabór trwa od 4 kwietnia 2022 od godz. 8:00 do 25 kwietnia 2022 do godz. 15:00

Każda grupa inicjatywna (osoby fizyczna i/lub podmiot) przed złożeniem dokumentacji aplikacyjnej musi odbyć co najmniej jedno spotkanie z pracownikiem merytorycznym SZOWES oraz wypełnić wymaganą dokumentację zgłoszenia do projektu.Dokumenty należy złożyć w Szczecinie, przy ul. Cukrowej 8/921, w godzinach funkcjonowania OWES.

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2021 r. zmianie uległ Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach działania  7.3 RPO WZP 2014-2020. Prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją regulaminu.*PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ (PES) obejmują następujące grupy:

 1. PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE (PS) – podmioty (status nadawany i weryfikowany przez OWES na podstawie odrębnych procedur), w tym spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.), spełniające następujące przesłanki:
 2. a) jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzącym
 • działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub
 • działalność odpłatną pożytku publicznego w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub
 • działalność oświatową w rozumieniu art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn.zm.), lub
 • działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862),

której celem jest:

 • integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób: (1) zatrudnienie co najmniej 50%: osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich, lub osób bezrobotnych, lub absolwentów CIS i KIS, w rozumieniu art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym, lub osób ubogich pracujących, lub osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii, lub osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich; (2) zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa
  w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882, z późn. zm.);
 • lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
  w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w pierwszym myślniku, wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 20% (o ile przepisy prawa krajowego nie stanowią inaczej);
 1. b) jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;
 2. c) jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania PS lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym dokumencie założycielskim;
 3. d) wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczone limitami, tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 4. e) zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną (z wyłączeniem osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, które prowadzą działalność gospodarczą) co najmniej trzy osoby w wymiarze czasu pracy co najmniej ¼ etatu , a w przypadku umów cywilnoprawnych na okres nie krótszy niż 3 miesiące i obejmujący nie mniej niż 120 godzin pracy łącznie przez wszystkie miesiące, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia.
 5. PODMIOTY REINTEGRACYJNE – podmioty, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj.:
  • – Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej
  • – Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, o których mowa w ustawie
   z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.);

Formy te nie będą w żadnym przypadku przedsiębiorstwami społecznymi, ale mogą przygotowywać do prowadzenia lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym lub być prowadzone jako usługa na rzecz społeczności lokalnej przez przedsiębiorstwo społeczne.

 1. PODMIOTY DZIAŁAJĄCE W SFERZE POŻYTKU PUBLICZNEGO – organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), lub spółka non-profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%. Podmioty mogą stać się przedsiębiorstwami społecznymi, o ile podejmą działalność gospodarczą w pewnym zakresie, podejmując również zobowiązania statutowe odnośnie zysku.
 2. SPÓŁDZIELNIE, których  celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów
  i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. -Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1560, z późn. zm.).

PODMIOTY UPRAWNIONE DO PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI W FORMIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ  

 1. Organizacje pozarządowe – w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego
  i wolontariacie (art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych);
 2. Jednostki samorządu terytorialnego (art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych);
 3. Kościelne osoby prawne (art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych).

Załączniki:

Przeskocz do treści