Ruszył nabór na MIKRODOTACJE NOWEFIO 2022

1. marca 2022 r. ruszył nabór na MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023. Jest to szansa dla organizacji pozarządowych nie tylko na zrealizowanie inicjatyw oddolnych. jest to również jedna z nielicznym możliwości młodych organizacji na wyposażenie się w potrzebny sprzęt, który posłuży do realizacji ich celów statutowych.

Wysokość mikrodotacji wynosi maksymalnie 5000 zł i każdy wnioskodawca może aplikować jednokrotnie podczas danego naboru.

Operatorem Mikrodotacji na obszarze M. Szczecin, M. Świnoujście, powiaty: goleniowski, kamieński, policki, gryficki jest Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES.

Dla kogo MIKRODOTACJE?

1. Młode organizacja pozarządowa (w tym związki wyznaniowe, stowarzyszenia JST, spółdzielnie socjalne, spółki non for profit, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne)

Młoda organizacja pozarządowa to organizacja pozarządowa (o której mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW, np. stowarzyszenie, fundacja) lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30 tys. zł.

2. Grupy nieformalne i samopomocowe

Grupa nieformalna, w tym o charakterze samopomocowym – w jej skład muszą wchodzić nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terenie jednego z powiatów województwa zachodniopomorskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji tylko na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego określonej w art. 4 UoDPPiOW.

Grupa samopomocowa to dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej, to wsparcie przysługuje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych o ile w jej skład wchodzą przynajmniej 3 pełnoletnie osoby, a działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego. Jeżeli natomiast grupa samopomocowa działa w formie organizacji posiadającej osobowość prawną, to jeżeli spełnia warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie.

3. Patron

Patronem jest organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust.2 oraz 3 UoDPPioW, która może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu, dzięki któremu konkretna grupa nieformalna będzie miała możliwość realizacji lokalnego przedsięwzięcia. Patron, który otrzyma mikrodotację na wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną to realizator projektu, o którym mowa w art. 2 pkt. 6 UoDPPioW.

Ważne terminy

Termin naboru: 01.03.2022 – 13.04.2022, godz. 20.00

Termin oceny: 15.04.2022 – 30.04.2022

Termin realizacji: 09.05.2022 – 30.11.2022

Jak i gdzie składać wnioski?

Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie za pomocą dedykowanego generatora znajdującego się na stronie https://generatorwzp.nowefio.pl/

Co należy zrobić przed złożeniem wniosku?

Przed złożeniem każdego wniosku dotacyjnego, należy bezwzględnie zapoznać się z regulaminem konkursu, w którym zawarte są szczegółowe wszystkie informacje. Pozwoli to uniknąć błędów formalnych lub merytorycznych, które mogą być powodem nieprzyznania mikrodotacji.

Więcej informacji na temat MIKRODOTACJI znajduje się na stronie www.mikrodotacje.komes.org.pl

Przeskocz do treści