Pożyczki TISE dla podmiotów ekonomii społecznej dostępne także w OWES Szczecin

20 grudnia 2021 r. została zawarta umowa partnerska z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. na prowadzenie Placówki Partnerskiej w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie szczecińskim.

OWES w ramach Placówki Partnerskiej  realizuje zadania informacyjne dotyczące pozyskiwania pożyczek na zasadach preferencyjnych, a w szczególności:

 1. udziela kompletnych informacji na temat Programu, w tym przede wszystkim:
  • informuje o ofercie pożyczkowej TISE, w tym dostępnych wzorach dokumentów,
  • potwierdza Klientom, w tym telefonicznie, możliwości otrzymania pożyczki od TISE,
 2. udostępnia potencjalnym Klientom przekazanych przez TISE wzorów dokumentów, ulotek lub plakatów,
 3. przyjmuje wnioski o pożyczkę, z zastrzeżeniem, iż preferowaną formą składania wniosków jest forma elektroniczna, jeżeli TISE umożliwia taką formę w danej chwili.

Kto może ubiegać się o pożyczki?

Pożyczki mogą być udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorcom społecznym (zatrudniającym do 250 osób):

 • Spółdzielniom socjalnym,
 • Organizacjom pozarządowym,
 • Spółdzielniom pracy, inwalidów i niewidomych,
 • Kościelnym osobom prawnym,
 • Spółkom non-profit,
 • Podmiotom reintegracyjnym: Centrom Integracji Zawodowej (CIS), Klubom Integracji Społecznej (KIS), Zakładom Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztatom Terapii Zajęciowej (WTZ).

Pożyczki udzielane są zarówno start’upom społecznym – organizacjom, które rozpoczęły działalność nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem podpisania umowy pożyczkowej (Pożyczka na start), jak i przedsiębiorstwom społecznym działającym na rynku dłużej niż rok (Pożyczka na rozwój).

Na co można przeznaczyć pożyczkę?

 • Na finansowanie rozpoczęcia działalności, a w szczególności kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej,
 • Zwiększenie wartości majątku trwałego – zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych z prowadzoną działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych z działalnością PES;
 • Bieżącą działalność przedsiębiorstwa (np. pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, kosztów zakupu drobnego wyposażenia itp.);
 • Rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie osiąganych przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie nowej lub innej od dotychczas prowadzonej działalności;
 • Tworzenie nowych miejsc pracy;
 • Wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych.

Warunki jakie musi spełnić Pożyczkobiorca

Przedsiębiorstwa społeczne ubiegające się o pożyczkę:

 • Posiadają osobowość prawna (w przypadku podmiotów reintegracyjnych pożyczkobiorcą może być wyłącznie organ prowadzący dany podmiot reintegracyjny);
 • Spełniają kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy;
 • Ich organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego;
 • Przedsięwzięcia będące przedmiotem pożyczki są finansowo wykonalne;
 • Wykażą realne źródła spłaty zobowiązań;
 • Nie mają zaległości w US, ZUS.

W ramach zawartego porozumienia OWES Szczecin stał się Placówką Partnerską projektu „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” realizowanego przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.

Więcej o działalności TISE: https://tise.pl/

Przeskocz do treści