Ruszyły nabory w konkursach dotacyjnych NOWEFIO i PROO

Narodowy Instytut wolności wraz z początkiem grudnia ogłosił nabory w dwóch najpopularniejszych rządowych programach dotacyjnych NOWEFIO i PROO. Oba te programy stanowią wyjątkową szansę nie tylko na realizację wysokobudżetowych działań, ale także na rozwój organizacji, dlatego zachęcamy do złożenia swoich wniosków.

NOWEFIO na lata 2021-2030

Celem głównym Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Oferty o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących Priorytetów:

 • Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego
 • Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym
 • Priorytet 4.: Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich

Składane oferty mają realizować cel główny Rządowego Programu NOWEFIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Najważniejsze informacje:

 • jedna organizacja może złożyć jedną ofertę w konkursie;
 • nabór ofert rozpocznie się w dniu 06 grudnia 2021 roku o godzinie 14.00;
 • termin składania ofert upływa 10 stycznia 2022 r. o godzinie 14.00,
 • projekty mogą być realizowane od 1 marca 2022 do 31 grudnia 2024 r.,
 • maksymalna kwota dotacji uzależniona jest od Priorytetu (szczegółowe informacje w ogłoszeniu o konkursie);
 • wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

Więcej szczegółów w regulaminie konkursu oraz na stronie niw.gov.pl.


Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) na lata 2018-2030

Nabory uruchomiono także w ramach Priorytetów 1a, 1b, 2a oraz 3 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Edycja 2022.

W ramach konkursów organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

 • PROO 1a: realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne.  Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2022 r. wynosi 6 900 000 zł. Szacunkowe alokacje na kolejne lata wynoszą odpowiednio 5 200 000 zł w 2023 r. i 5 200 000 zł w 2024 r.
 • PROO 1b: zadania służące zwiększeniu aktywności organizacji obywatelskich w zakresie realizacji przez nie projektów międzynarodowych oraz sięganiu przez te organizacje po środki w ramach programów wdrażanych przez instytucje zagraniczne.  Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2022 r. wynosi 800 000 zł. Szacunkowe alokacje na kolejne lata wynoszą odpowiednio 800 000 zł w 2023 r. i 800 000 zł w 2024 r.
 • PROO 2a: działania obejmujące kompleksowe przygotowanie Wnioskodawcy do utworzenia kapitału żelaznego. Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2022 r. wynosi 1 000 000 zł. Szacunkowe alokacje na kolejne lata wynoszą odpowiednio 1 000 000 zł w 2023 r. i 1 000 000 zł w 2024 r.
 • PROO 3: wsparcie inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu oraz realizacji działań statutowych przez organizacje strażnicze i lokalne media obywatelskie, działające na rzecz tworzenia przestrzeni dla pluralistycznej debaty wokół istotnych spraw publicznych, monitorowania działań instytucji publicznych i prywatnych w duchu troski o dobro wspólne, w szczególności tam, gdzie podejmowane są decyzje lub stanowione jest prawo. Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2022 r. wynosi 1 000 000  zł. Szacunkowa alokacja na 2023 r. wynosi  1 000 000 zł.

Nabór wniosków w ramach konkursów prowadzony będzie w okresie:

 • nabór ofert rozpocznie się w dniu 06 grudnia 2021 roku o godzinie 14.00;
 • termin składania ofert upływa 10 stycznia 2022 r. o godzinie 14.00.

Więcej szczegółów w regulaminie konkursu oraz na stronie niw.gov.pl.

Przeskocz do treści