Ostatnie dni na zamieszczenie sprawozdań za 2020 rok przez OPP

15. października 2021 r. mija termin na zamieszczenie sprawozdań za 2020 rok. Obowiązek ten dotyczy wszystkich organizacji pożytku publicznego, bez względu na to, czy były uprawnione do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też nie.

Po raz pierwszy organizacja zamieszcza sprawozdania za cały rok, w którym otrzymała status organizacji pożytku publicznego (np. jeśli status otrzyma 18 grudnia 2020 roku, to sprawozdania zamieszcza za 2020 rok do 15 października 2021 roku albo – gdy jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – do 30 listopada 2021 roku).

Po raz ostatni organizacja zamieszcza sprawozdania za rok obrotowy, w którym utraciła status organizacji pożytku publicznego.

Sprawozdania finansowe

Roczne sprawozdanie finansowe organizacja sporządza zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217). Począwszy od sprawozdania za 2017 rok organizacje mają możliwość przygotowywania tego sprawozdania wg wzoru z załącznika nr 6 do tej ustawy.

Natomiast w przypadku sprawozdań finansowych za 2020 rok oraz za 2019 rok zostały przedłużone o trzy miesiące terminy sporządzenia i podpisania oraz zatwierdzenia tych sprawozdań:

Sprawozdania merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacja sporządza zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz. U. poz. 2061) – dotyczy sprawozdań od roku obrotowego rozpoczętego w 2018 roku.

Jeśli jej przychód za dany rok wynosi do 100 tys. złotych włącznie, wówczas wypełnia się sprawozdania uproszczone. Jeżeli kwota ta zostanie przekroczona, należy wypełnić pełne sprawozdanie.

Przeskocz do treści