Ruszył nabór wniosków w konkursie grantowym: MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023

Projekt współfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021 – 2030.

Alokacja środków na rok 2021 wynosi dla:

 • – organizacji i dla grup nieformalnych składających wniosek wraz z Patronem (w tym o charakterze samopomocowym) – 400.000 zł; po 100.000 zł w każdym regionie
 • – grup nieformalnych składających wniosek samodzielnie (bez Patrona) – 80.000 zł; po 20.000 zł w każdym regionie.

Nabór trwa od 19.07.2021 do 06.08.2021 do godziny 20:00.

Wnioski można składać wyłącznie za pomocą generatora znajdującego się na stronie:

Generator wniosków

Za cel główny projektu przyjmuje się zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych województwa zachodniopomorskiego w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w województwie zachodniopomorskim, który zrealizowany będzie poprzez:

 • Poprawę samoorganizacji społecznej.
 • Wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym.
 • Wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Zamierzeniem Projektu jest pomoc w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych oraz wzmocnienie potencjału młodych organizacji pozarządowych poprzez realizację ww. celów.

Wysokość i warunki wykorzystania dotacji:

 1. Kwota mikrodotacji nie może jednorazowo przekraczać 5000 zł.
 2. Mikrodotacja może być wykorzystana tylko w celu realizacji działań skierowanych do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego lub rozwoju organizacji pozarządowej zarejestrowanej na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 3. Mikrodotacja musi być wykorzystana w założonym we wniosku aplikacyjnym okresie realizacji projektu. Nie ma możliwości ponoszenia wydatków z dotacji przed i po dacie zakończenia projektu.
 4. Realizator może jednokrotnie aplikować o środki w ciągu jednego naboru.
 5. Dotacje nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację.
 6. W przypadku projektów składanych przez grupę nieformalną z Patronem – Patron ponosi koszty zakupu towarów i usług związane z realizacją lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną.
 7. Patron nie przekazuje środków grupie nieformalnej. Każdy dowód księgowy (np. faktura, rachunek lub inne) dokumentujący zakup towaru lub usługi związanej z realizacją lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną musi być wystawiony na Patrona.
 8. W przypadku realizacji projektu przez grupę samodzielnie – zakupy, faktury etc. wystawione są na właściwego operatora (w województwie zachodniopomorskim jest czterech operatorów). Powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, policki, M. Szczecin, M. Świnoujście – obsługuje Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES.
 9. Mikrodotacje mogą zostać przeznaczone na dofinansowanie dwóch rodzajów projektów, tj. dotyczących wszystkich sfer działalności pożytku publicznego w ramach inicjatywy oddolnej (każdy wnioskodawca może składać projekty na ten rodzaj działań) oraz wsparcia rozwoju młodych organizacji (projekty składać mogą tylko młode organizacje).

Podmioty uprawnione do udziału w konkursie:

1. Młoda organizacja pozarządowa to organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30 tys. zł. lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust 3 „Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie”.
2. Grupa nieformalna, w tym o charakterze samopomocowym –w jej skład muszą wchodzić nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terenie jednego z powiatów województwa zachodniopomorskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji tylko na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego określonej w art. 4 UoDPPiOW. Żadna z osób reprezentujących daną grupę nieformalną, nie może wchodzić w skład reprezentacji innej grupy składającej wniosek o mikrodotacje. Wnioski składać należy do operatora, który obsługuje powiaty na których posiadają adres zamieszkania członkowie grupy.
3. Grupa nieformalna (sposoby ubiegania się o dotację):
samodzielnie – co oznacza, że trzy osoby należące do grupy samodzielnie podpisują wniosek, umowę na realizację projektu oraz zabezpieczenie umowy w postaci weksla, z organizacją pozarządową lub innym podmiotem zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust 3 „Ustawy”, zwanej dalej Patronem. W tym przypadku wniosek, umowę na realizację projektu oraz zabezpieczenie umowy w postaci weksla, podpisują zarówno minimum trzy osoby należące do grupy nieformalnej, jak i osoby reprezentujące organizację pozarządową lub wskazany podmiot.

Udział środków własnych:

W ramach Projektu MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023 wkład własny finansowy Wnioskodawcy/Realizatora nie jest wymagany.
Możliwe jest wniesienie wkładu własnego niefinansowego w formie nieodpłatnej dobrowolnej pracy (wolontariat lub praca społeczna członków organizacji), który jest dodatkowo punktowany na etapie oceny merytorycznej wniosków.
W przypadku ubiegania się o dodatkowe punkty z tytułu wolontariatu lub pracy społecznej członków organizacji, konieczne jest wykazanie wkładu osobowego w wysokości minimum 20% wartości dotacji tj.: w przypadku prac administracyjnych i pomocniczych godzina pracy wyceniona jest na 35 zł; w przypadku prac ekspertów i specjalistów godzina pracy wyceniona jest na 120 zł. Niedopuszczalne jest wykonywanie przez jedną osobę tych samych zadań na podstawie umowy o pracę i porozumienia wolontariackiego w tym samym czasie.

Harmonogram działań:

01.07.2021 – 06.08.2021 r. – Spotkania informacyjno-edukacyjno-animacyjne w środowiskach lokalnych
19.07.2021 – 06.08.2021 r. (do godz. 20.00) – Nabór wniosków na mikrodotacje
09.08.2021 – 20.08.2021 r. – Oceny wniosków
01.09.2021 – 30.11.2021 r. – Termin realizacji mikrodotacji
01.09.2021 – 31.01.2021 r. – Wsparcie w ramach mentoringu

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:
e-mail: fundacjakomes2010@gmail.com
tel: 575 730 910, 517 35 76 77
https://www.facebook.com/fundacjakomes/

Przeskocz do treści